• land
  • sdx00txdbr.JPG
  • Mo.jpg

ÁSZF

Szerződés

I. Bevezető és általános rendelkezések:
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sokapartman.hu Kft.  (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.sokapartman.hu/ weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.
 
Megrendelő: a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.
Vendég: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató szállásfoglalási rendszerének használatával a Megrendelő szállását lefoglalja, illetve aki a Megrendelő szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Megrendelővel.
Felhasználó: a Weboldalak azon felhasználója, látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

 
Szolgáltató az általa üzemeltetett internetes szállásfoglalási rendszere  azon mindenkori internetes oldal, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon rendelkezési joggal bír és amely oldalon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

II. A Szerződés tárgya

-A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelyének az ÁSZF szerint a Weboldalakon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltat azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Megrendelő) és a Vendég közti szerzőződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, foglalások továbbítása, a foglalás elküldését igazoló üzenet).
- A Megrendelő a Szolgáltató Médiaajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg az ott meghatározott ellenérték fejében.  A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Megrendelő ajánlatát jeleníti meg jutalék ellenében. Az ezen kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Megrendelő külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások).

III. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete

- A Megrendelőnek be kell regisztrálnia a Weboldalon, amelynek során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. Ezen regisztráció során  Megrendelő feltölti képeit, részleteket szálláshelyéről, akciókat, majd ezen regisztrációjáról  e-mail útján visszaigazolást kap Szolgáltatótól. Szolgáltató admin felületén ellenőrzi a megjelenített ajánlat helyességét, majd aktiválja az oldalt.
A Megrendelőnek  a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért  kötelezőn kitöltendőnek jelölt adatokat, amely adatok megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés.

IV. A Megrendelő és a Vendég közötti szerződés

- Szolgáltató felületén vendég ajánlatkérést küld Szolgáltató felé, melyet Szolgáltató azonnal továbbít Megrendelő felé. Megrendelő vállalja, hogy az ajánlatkérésre 24 órán belül reagál. Amennyiben a Megrendelő visszaigazolja a Vendég szállásfoglalását, úgy közöttük a Megrendelő szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a Vendég és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes szállásfoglalási rendszere segítségével megjeleníti a Megrendelő által  feltöltött adatok alapján a Megrendelő szálláshelyét, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat.

A szállásfoglalások elősegítése és a Megrendelő szálláshelyén történő Vendég foglalások növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Megrendelő által feltöltött szálláshely (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely tetszőleges részét, a Weboldalakon kívül az általa megválasztott helyen, platformon a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni.
-A Szolgáltató köteles az ÁSZF meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező Vendégi ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére továbbítani.
-A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weboldalak szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot" szervezzen. A Nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Megrendelő külön, illetve kiegészítő megállapodást köthet.
-A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak  szerint jogosult arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye.
A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett - követelését érvényesíteni.
A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott , a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a valóságnak megfelelően  adja meg.

- A Megrendelő köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre, foglalásra, ajánlatkérésre  24 órán, de 1 munkanapon belül reagálni . Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket kiajánlani.

VII. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás:

-  A Vendég az online szálláshely foglalási rendszert vonatkozó szabályok mellett használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy szállásfoglalást kezdeményezhet.
- A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, foglalások, és más egyéb, a rendszer működéséhez szükséges információval, a Vendéget telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján keresni.
-  Amennyiben a Vendég a szálláshely tervezett elfoglalása  előtt a Megrendelő által megadott lemondási feltételekkel a foglalást lemondja, úgy az érintett foglalás törlésre kerül a rendszerből.  A Megrendelő köteles a Vendég általi lemondást , azzal egyidőben  jelezni a Szolgáltatónak ha az nem a Szolgáltató rendszerében történik meg.
 
 A Szolgáltatót az ÁSZF-ben foglaltak szerint jutalék illeti meg a lemondások után is, amennyiben a Vendégnek a lemondással összefüggésben fizetési kötelezettsége van a Megrendelő felé, vagy a Megrendelő a Szolgáltató felé a lemondást nem jelezte a hivatkozott határidőig.

VIII. Díjak, fizetési feltételek:

-  Megrendelő dönt, hogy fix éves díjat fizet (minimum félév), vagy a megjelenése ingyenes lesz és csak a megvalósult foglalások után fizet jutalékot.
Jutalékos megjelenés
Megjelenés ingyenes, nincs kockázat, csak a megvalósult foglalások után kell fizetni jutalékot! A jutalék az Online Szállásfoglaló Rendszeren keresztül megvalósult foglalások értékének 10%-a, melyet csak megvalósult foglalások után, a vendég távozását követő hónapban számlázunk ki.

A Szolgáltatónak jutalékos rendszerben jár díjazás a szállásfoglalások után, ezért semmilyen eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik.                                   
Éves díjas megjelenés
Fix  díjat kell fizetni. Nincs egyéb költség, nincs jutalék.
A vendég közvetlen a szálláshely tulajdonosával veszi fel a kapcsolatot. A Szolgáltatóhoz  érkezett ajánlatkérésre a  Vendég megkapja a Megrendelő  elérhetőségeit, melyen keresztül felveszik egymással a kapcsolatot.
Az előre meghatározott díj: 1000 FT / hó, minimum 6 hónap megrendelés szükséges.
12 hónap egyben történő megrendlésekor az éves díj: 10.000 Ft / év.

-.  A Jutalék, illetve az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja: papír alapú számla. A Megrendelő postai úton eljuttatja számláját megrendelőhöz, abban feltüntetve a fizetési határidőt. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Vendégek és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot.

Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és Weboldal Felhasználási Feltételeinek keretei között az ajánlatok népszerűsítése, hirdetése körében folytat.
                                                                                            
A Szolgáltató nem felel az utas vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, a feltöltött adatok valóságtartalmáért.          

Jelen Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre.

A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással.  A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. A jelen ÁSZF 2013.01.01 -től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

 

Megjelenés módosítása ( ÁSZF VIII.) 2014.03.15-től

Szolgáltató a megrendelt hirdetési szolgáltatást a mindenkor hatályos, szolgáltatási díj ellenében biztosítja, mely jelen előfizetői szerződés alapján a hirdetési időtartamra fizetendő díj: 10.000Ft azaz Tízezer forint /év.  Eszerint Szolgáltató helyet biztosít Megrendelő részére az általa üzemeltetett szálláshely hirdetésére a www.sokapartman.hu internetes weboldalon, szálláshirdető portálon.

Szolgáltató által biztosított megjelenési felület tartalma;

-10db fotó szálláshelyről /amelyeket bármikor tud cserélni, módosítani/;

- weboldalunkon megjelenítendő korlátlan mennyiségű szöveg;

-weboldalunkon megjelenítendő árak felület;

-weboldalunkon megjelenítendő akciók felület;

-weboldalunkon megjelenítendő kiemelt flash animációs felület /ez időközönként cserélődik/

- szolgáltató saját facebook oldalán rendszeresen megjeleníti a regisztrált szállásokat

Megrendelő a regisztráció során megadott email címmel és az ahhoz generálódott jelszó használatával a Belépés-i felületen az előfizetés ideje alatt bármikor beléphet és korlátlan mennyiségben változtatásokat eszközölhet hirdetésének, megjelenítéseineek adatain, mind a szöveges megjelenés, mint a képi megjelenések tekintetében.

 

 

Sokapartman.hu Kft
Email: info@sokapartman.hu
Web: www.sokapartman.hu